Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVIN’U BV Movin’U BV, Duwboot 11, 3991 CD, Houten, Nederland, E-mail: info@movinu.nl, KvK-nr: 17259375, BTW-nr: NL 8210 81 354 B01 Pagina 1/3 Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan, alsmede op ieder gebruik van de ter beschikking gestelde software van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Movin’U BV, gevestigd te Uden, ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 27259375. Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 2.1 Aanbiedingen door en offertes van Movin’U zijn vrijblijvend. Movin‘U heeft het recht haar aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding door opdrachtgever te herroepen. Alsdan komt er geen overeenkomst tot stand. 2.2 Movin’U kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan of behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Movin’U niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten 3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, merken, gemaskeerde werken, rechten ten aanzien van het ontwerp, en handelsgeheimen die direct betrekking hebben op de software of daaraan gerelateerd zijn, berusten uitsluitend bij Movin’U. De klant zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de software die dergelijke intellectuele eigendomsrechten aantasten. De klant verkrijgt geen andere rechten ten aanzien van de software dan de in de overeenkomst gespecificeerde, beperkte gebruiksrechten. Artikel 4. Licentie 3.1 Ingevolge de overeenkomst kent Movin’U aan de klant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe, teneinde de door Movin‘U ontwikkelde software, te kunnen gebruiken, alsmede alle bijbehorende documentatie en elke update, nieuwe versie, vertaling, aanpassing, wijziging, afgeleid product of kopie daarvan, mits de klant voldoet aan zijn de verplichtingen jegens Movin’U voortvloeiende uit de overeenkomst. 4.2 Sublicentiëring van de licentie is niet toegestaan; broncode noch enig ander gebruiksrecht ten aanzien van die broncode wordt op grond van deze licentieovereenkomst toegekend. 4.3. De ten behoeve van de klant door Movin’U ter beschikking gestelde mobile devices blijven eigendom van Movin’U, tenzij deze in eigendom aan de klant zijn overgedragen. Artikel 5. Licentiebeperkingen Het is de klant niet toegestaan de software te decompileren, reverse-engineering op de software toe te passen, de software te disassembleren, wijzigen, verhuren, leasen, lenen, distribueren, afgeleide werken ervan te produceren of de software via een netwerk te verzenden, tenzij dit op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen of de bepalingen van deze licentieovereenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. Artikel 6. Back-up 6.1 Indien de software door Movin’U wordt gehost, zal Movin’U ervoor zorgdragen dat er op gezette tijden een backup wordt gemaakt van de data die de klant dan wel zijn medewerkers hebben ingevoerd in de software. 6.2 Indien de software door de klant wordt gehost, dient de klant regelmatig een back-up te maken van de databestanden in alle gevallen waarin de software dit aangeeft en in alle gevallen waarin het de klant redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de software noodzakelijk kan zijn. Bij gebreke hiervan is Movin’U nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens. Artikel 7. Garantie Movin’U garandeert dat de software, wanneer deze in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies gebruikt wordt, conform de bijbehorende documentatie zal functioneren. Movin’U garandeert echter niet dat de software zonder gebreken en onderbrekingen zal functioneren. Voorkomende gebreken zullen worden verholpen overeenkomstig artikel 7 van deze licentieovereenkomst. De licentie bevat geen verdere garanties, expliciet noch impliciet, door of namens Movin‘U of enige andere partij die gebruiksrechten voor de software toekent. ALGEMENE VOORWAARDEN MOVIN’U BV Movin’U BV, Duwboot 11, 3991 CD, Houten, Nederland, E-mail: info@movinu.nl, KvK-nr: 17259375, BTW-nr: NL 8210 81 354 B01 Pagina 2/3 Artikel 8. Support- en onderhoudsvoorwaarden 8.1 Movin’U zal de klant online ondersteunen bij het gebruik van de software. Movin’U zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Indien er fouten en/of onvolkomenheden aangetroffen worden in de software, dient de klant dit aanstonds te melden aan Movin’U, zodat zij hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor kan aanbieden. 8.2 Movin’U dient zich in te spannen om in het geval van onderhoud en/of (noodzakelijke) updates en/of verbetering aan de software de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal de klant tijdig inlichten. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de software niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie. Artikel 9. Prijswijzigingen 9.1 Movin’U is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de software jaarlijks te indexeren. Movin’U zal de klant hiervan twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogste stellen. Artikel 10. Duur van de licentieovereenkomst 10.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, tenzij in de overeenkomst is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd geldt. 10.2 Tussentijdse opzegging van de voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst is niet mogelijk. Artikel 11. Betaling en incassokosten 11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. 11.2 Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan het betalingsverzoek opgenomen in de tweede herinnering die aan de klant wordt gestuurd, is de klant een niet voor matiging vatbare boete van € 40,- excl. btw verschuldigd. 11.3 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente ex artikel 6:119a BW, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 11.4 Indien het factuurbedrag langer dan drie maanden na de factuurdatum niet is betaald, is Movin’U gerechtigd haar verplichtingen jegens de klant op te schorten. 11.5 De klant is niet bevoegd om haar betalingsverplichting jegens Movin’U op te schorten, een korting daarop toe te passen, dan wel te verrekenen met een vordering die de klant heeft of meent te hebben op Movin’U. Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst 12.1 Movin’U is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard. 12.2 Indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming gelden de wettelijke bepalingen of een partij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Artikel 13. Gevolgen van beëindiging Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, is de klant vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst jegens Movin’U verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van deze licentieovereenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van de software. Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring 14.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Movin’U, is de aansprakelijkheid van Movin’U, op welke grond dan ook, jegens de klant of jegens anderen die via de klant aanspraken maken, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het factuurbedrag van Movin’U voor de licentie van zes maanden van de betreffende software. 14.2 Movin’U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens of derving van inkomsten, winst of omzet. 14.3 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen zeven dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Movin’U te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 14.4 Movin’U is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van de software veroorzaakt door derden. ALGEMENE VOORWAARDEN MOVIN’U BV Movin’U BV, Duwboot 11, 3991 CD, Houten, Nederland, E-mail: info@movinu.nl, KvK-nr: 17259375, BTW-nr: NL 8210 81 354 B01 Pagina 3/3 14.5 Movin’U is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe wordt gerekend: - niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in informatie, producten of diensten van derden; - stakingen of arbeidsonrust; - door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegd orgaan genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen. Artikel 15. Vrijwaring De klant vrijwaart Movin’U voor, en zal Movin’U alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens Movin’U, welke aanspraken voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de software door de klant of door derden. Artikel 16. Geheimhouding Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. artikel 17. slotbepaling 17.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 17.2 Alle geschillen tussen de klant en Movin’U worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Movin’U gevestigd is.